บทความการประชุมวิชาการ


ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2561 21:26:26     อ่าน : 79

> Cheunbarn S. and Cheunbarn.T.2011. Isolation and Cultivation of Algae from Vegetable and Fruit Canning Industry Effluent. 2011. The 2 nd International Conference on Applied Science(ICAS) and The 3 rd Conference on  Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region(STGMS),Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR. 24-25 March, 487-490.

> ณัฐกิตติ์ คำปา, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2559). การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของของเสียจากฟาร์มสุกรกับหญ้าเนเปียร์หมักในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (หน้า 447-458). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

> วัฒนชัย สัปทน, ศิราภรณ์ ชื่นบาล,  ฐปน ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง. (2559). การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายยางพารา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 (หน้า 437-444). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.

> ศรีกาญจนา คล้ายเรือง, ปิยะนุช เนียมทรัพย์, ฐปน ชื่นบาล และอัสดง งามสม. 2558. การผลิต Indole-3-acetic acid โดยแบคทีเรียสลายคลอเรต. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ม.แม่โจ้. (หน้า159-166). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

> ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ ฐปน ชื่นบาล. (2558). การเปรียบเทียบผลผลิตจุลสาหร่าย (Chlorella vulgaris) ที่เพาะเลี้ยงในถังปฎิกรณ์ไหลแบบท่อและถังปฎิกรณ์ไหลวนแบบเป็นจังหวะ. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ม.แม่โจ้. (หน้า42-50). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

> พัฒน์ โกจินอก, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง. (2558).  ประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินในแนวดิ่งร่วมกับไส้เดือนดินต่อการบำบัดน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร. การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9. (หน้า 913-922). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.

> พัฒน์ โกจินอก, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง. (2558).  การบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับบึงประดิษฐ์. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ม.แม่โจ้. (หน้า 38-44). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

> ครรชิต เงินคำคง, ศิราภรณ์ ชื่นบาล, ฐปน ชื่นบาล และรุ่งทิพย์ กาวารี. (2558). การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยจุลสาหร่าย Chlorella sp. MJU ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ม.แม่โจ้. (หน้า 45-53). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. อ่านเพิ่มเติม............

> รุ่งทิวา สีมาปาน, ศรีกาญจนา คล้ายเรือง, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ ฐปน ชื่นบาล. (2558) ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักร่วมของมูลสุกรและหญ้าเนเปียร์หมัก ตีพิมพ์ใน เอกสารการประชุมวิชาการ ครั้งที่  53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   http://annualconference.ku.ac.th/

> พนมเทียน ทนคำดี, ฐปน  ชื่นบาล, ศิราภรณ์  ชื่นบาล และ ศุภธิดา อ่ำทอง. (2557). ศักยภาพของวัสดุปรับปรุงดินที่ผลิตจากกากตะกอนถังหมักไร้อากาศแบบกวนผสม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 2” (หน้า 344-351). ภูเก็ต: ,มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. อ่านเพิ่มเติม..........

> รุ้งตะวัน ปันทะวงค์, ฐปน  ชื่นบาล, ศิราภรณ์  ชื่นบาล และศรีกาญจนา คล้ายเรือง.(2557). การศึกษาการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกในหญ้าสกัด. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10” (หน้า 950-955). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

> ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์  ชื่นบาล และพนมเทียน ทนคำดี. (2556). การปลดปล่อยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากกากตะกอนจากถังย่อยไร้อากาศ. ในการประชุมวิชาการ ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3”  (หน้า 126-131). ขอนแก่น: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

> ครรชิต เงินคำคง, ศิราภรณ์  ชื่นบาล และฐปน  ชื่นบาล. (2556). ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตจุลสาหร่าย Spirulina sp.. ในการประชุมวิชาการ  สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 6” (หน้า 90-96). เชียงใหม่: โรงแรมดิเอ็มเพลส. อ่านเพิ่มเติม....

> จุไรรัตน์ อิมินา,ฐปน ชื่นบาล และ ศิราภรณ์ ชื่นบาล. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไกลโฟเสท. ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9” (หน้า1151-1157). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

> พันธุ์เครือ ทิพย์โสด, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และณิชมน ธรรมรักษ์. (2555). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไดโคโฟล. ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9” (หน้า1158-1165). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน