หัวข้องานวิจัย


ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2561 17:33:56     อ่าน : 122

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยจุลสาหร่าย (Optimization of Biogas Product by Microalgae)

การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินและน้ำหมักที่ผลิตจากกากตะกอนและน้ำล้นจากถังหมักไร้อากาศแบบกวนผสมต่อการเจริญของข้าวโพด (A Study on the Efficiency Testing of Soil Amendment and Fermented Liquid Production from Sludge and Effluent of Mixed Anaerobic Digester for Corn Growth)

ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงปลาภายใต้ความเข้มแสงและสภาวะแก๊สบรรยากาศที่ต่างกัน (Hydrogen Production Efficiency from Algal Harvested from Fisheries Wastewater under Different Light Intensities and Gas Atmosphere Condition)

การบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ไส้เดือนดินร่วมกับบึงประดิษฐ์ (Treatment of Effluent from Swine Biogas System by Earthworm and Constructed Wetlands)

การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าหมักร่วมกับของเสียจากฟาร์มสุกร (Study on Biogas Production from Co-Digestion of Grass Silage Mixed with Swine waste)

ศักยภาพก๊าซมีเทนจากการหมักร่วมของมูลสุกรและหญ้าเนเปียร์หมัก (Methane Gas Production Potential from Co-digestion of Pig Manure and Napier Grass Silage)

การศึกษาแนวทางการป้อนสารอินทรีย์เข้าถังสร้างก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของหญ้าเนเปียร์หมักกับของเสียฟาร์มสุกร (Study on the Organic Feeding to Methane Fermenter of Biogas Production from Co-digestion of Napier Grass Silage with Swine Waste)

การคัดแยกแบคทีเรียเพื่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางพารา (Isolation of Bacterial Strains for Wastewater Treatment from Rubber Processing)

การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนโดยระบบฟื้นฟูทางชีวภาพด้วยพืช (Improving the Domestic Water Quality using Phytoremediation)

การศึกษาการแปรรูปถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วดาวอินคาเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (The Study of Value added Activated Carbon Production from Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) Shell Wasted after Oil Extraction Process)

ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ร่วมกับพืช (Electricity Generation Efficiency from Rice Noodle Wastewater by Plant Microbial Fuel Cell (PMFC))