รายชื่อวิชาของหลักสูตร


ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2561 17:09:47     อ่าน : 224

1) รายชื่อวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
ทว 591 สัมมนา 1  1 หน่วยกิต
ทว 592 สัมมนา 2  1 หน่วยกิต
ทว 593 สัมมนา 3 1 หน่วยกิต
ทว 594 สัมมนา 4  1 หน่วยกิต


2) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
(แผน ก 1 36 หน่วยกิต และแผน ก 2 12 หน่วยกิต)

ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1   6 หน่วยกิต
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2 6 หน่วยกิต
ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต
ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4  12 หน่วยกิต


3) รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
(เฉพาะแผน ก 2 และแผน ข)

ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต
ทว 512 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
ทว 513 เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษ 3 หน่วยกิต
ทว 514 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต

4) รายวิชาเอกเลือก (เฉพาะแผน ก 2 และแผน ข)
แผน ก 2 เลือก 4 วิชา และแผน ข เลือก 6 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

ทว 521 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย  3 หน่วยกิต
ทว 522 มลพิษอากาศและการควบคุม   3 หน่วยกิต
ทว 523 การกำจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ  3 หน่วยกิต
ทว 524 เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางดิน   3 หน่วยกิต
ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต
ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
ทว 527 การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์  3 หน่วยกิต


5) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข)

ทว 695 การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต