คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 12/3/2561 16:38:54     อ่าน : 230

แผน ก แบบ ก 1

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น

4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเคยปฏิบัติการงานทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

แผน ข

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเคยปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และเคยปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น

4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร