หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

รองกรรมการประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล

กรรมการและเลขานุการประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง

กรรมการประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา

อาจารย์