อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)


ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2561 11:59:13     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 85

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 กองอาคารและสถานที่ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี (Green Office)จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และแนวทางการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีสามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น "สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม" เข้าร่วมเสวนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดี ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การขยายการดำเนินการสำนักงานสีเขียวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2

29/11/2561 11:48:18
40

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง

13/9/2561 11:31:25
127

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/6/2561 11:59:13
86

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

1/5/2561 13:05:23
66

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018

28/3/2561 15:44:24
183

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

28/3/2561 15:43:44
122

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13/3/2561 0:22:59
286

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

13/3/2561 0:15:41
118

วันไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6/12/2560 13:21:03
106

การจัดนิทรรศการ สวทช.

6/12/2560 13:18:40
106