การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16


ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2561 15:43:44     ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ด้วย ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารวิทยาศาสตร์ 60ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก ณ เมืองคอง ครั้งที่ 2

29/11/2561 11:48:18
39

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ เมืองคอง

13/9/2561 11:31:25
126

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green office)

21/6/2561 11:59:13
85

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

1/5/2561 13:05:23
65

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม 1st MJU Run For Science 2018

28/3/2561 15:44:24
182

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16

28/3/2561 15:43:44
122

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13/3/2561 0:22:59
286

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด

13/3/2561 0:15:41
118

วันไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6/12/2560 13:21:03
106

การจัดนิทรรศการ สวทช.

6/12/2560 13:18:40
106