ประวัติความเป็นมา

การเรียนการสอนทางด้านชีววิทยาในระดับปริญญาตรีเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 จากการเปิดสอนวิชาจุลชีววิทยาพันธุศาสตร์ประยุกต์ และสรีรวิทยาของพืชประยุกต์ เพื่อเป็นวิชาพื้นฐานประยุกต์สำหรับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อมาได้มีการรับนักศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวิชาทางด้านชีวะวิทยา เช่น ชีววิทยาทั่วไป สัตววิทยา และ พฤกษศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาปีที่ 1 และ ปี่ที่ 2 ตามหลักสูตร 4ปี และเมือได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในว้นที่ 23 มีนาคม 2536 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาชีววิทยาขึ้นเป็นการภายใน เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และ บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาตรี หลักสูตร์ 4 ปี อนึ่งหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้มีการปรับปรุงไปแล้ว 2 ครั้ง ในรอบ 10 ปีที่เปิดหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้มีความทันสมัยใหม่่เสมอทางด้านเทคโนโยชีวภาพ และในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาชีววิทยาได้เปิดสูตรเทคโนโลยีชีวภาพในระดับปริญญาโท